Profil geograficzny


Zajęcia profilu geograficznego przygotowują do matury z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jednocześnie uczą dostrzegania i pozwalają na zrozumienie otaczającego nas świata i procesów w nim zachodzących. Zachęcają do otwartości i kształtują mądre rozumienie trudnych dziejących się współcześnie zjawisk. Kształtują umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego. Pozwalają na wykonywanie projektów geograficzno – językowych.

Przedmioty wiodące na poziomie rozszerzonym:

 • geografia,
 • WOS,
 • j. angielski/ j. niemiecki.

Na treści nauczania klasycznego i niekonwencjonalnego geografii składają się zagadnienia z różnorodnych jej obszarów, takie jak:

 • podstawy kartografii i geografii astronomicznej,
 • geografia fizyczna ogólna, opisująca i analizująca zależności środowiska przyrodniczego kuli ziemskiej,
 • geografa społeczno – ekonomiczna świata, opisująca i analizująca procesy środowiska geograficznego Ziemi,
 • geografia Polski,
 • geografia regionalna świata, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych procesów geograficznych,
 • ochrona środowiska przyrodniczego i wpływ człowieka na to środowisko,
 • wirtualne podróże po świecie,
 • spotkania z geopasjonatami.
Poza przyswajaniem wiedzy z wymienionych powyżej obszarów uczniowie przechodzą trening przedmaturalny z umiejętności pracy z mapą turystyczną, a także z umiejętności rozwiązywania arkuszy maturalnych prowadzony przez egzaminatora maturalnego z geografii.

Uczniowie mają do dyspozycji pracownię wyposażoną w różnorodne źródła informacji geograficznej:

 • literaturę fachową (opracowania naukowe, popularno-naukowe, atlasy, przewodniki, czasopisma geograficzne, roczniki statystyczne i inne),
 • sprzęt multimedialny (projektor, laptop, ekran),
 • podstawowe zbiory pomocy geograficznych: mapy, globusy, lupy, kolekcje skał i minerałów, plansze tematyczne, foldery, filmy, zasoby internetu, programy komputerowe i elektroniczne portfolio,
 • gry edukacyjne,
 • niepowtarzalna kolekcja geokubków i innych gadżetów podróżniczych.

Ze względu na wieloprzedmiotowość nauk geograficznych profil geograficzny otwiera drogę do całego pakietu kierunków studiów, takich jak:

geografia, geologia, oceanografia, nawigacja, etnologia i antropologia stosowana, archeologia, geofizyka, geoinformatyka, meteorologia, biomonitoring, climatology, geomonitoring z ekofizjografią, kartografia z geoinformacją, kulturoznawstwo, ochrona środowiska, monitoring i analiza środowiska, studia bałtyckie, studia regionalne, technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem, turystyka, wojskoznawstwo, prawo, administracja publiczna, zdrowie publiczne, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka i stosunki transgraniczne, filologia angielska, skandynawistyka, filozofia, logistyka, inżynieria i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii, pedagogika, politologia, socjologia, zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość, international economics, management, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna.

Gdzie studiują nasi absolwenci?

 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.


Powrót do liceum