Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Zasady pracy zdalnej i hybrydowej w roku szkolnym 2020/2021

 

Zespół Szkół Społecznych STO

im. Jana Nowaka  - Jeziorańskiego  w Człuchowie

ZASADY PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Celem pracy w trybie zdalnym bądź hybrydowym przy użyciu narzędzi i zasobów cyfrowych  oraz metod kształcenia na odległość jest efektywna edukacja, realizacja podstawy programowej, priorytetów polityki oświatowej państwa oraz wytycznych  zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Zasady pracy zdalnej i hybrydowej  zagwarantować mają  zachowanie  wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom ze  szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz późniejszych zmian. Określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla uczniów  i nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka  - Jeziorańskiego  w Człuchowie, określany poniżej jako Szkoła.

2.  Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła.  

3. Podmiotem przetwarzającym dane przetwarzane w narzędziach, systemach, aplikacjach  służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Nauczyciele  i uczniowie są zobowiązani, aby dokładnie zapoznać się z regulaminami i politykami  prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których  korzystają, przed ich zastosowaniem.

4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi, wdrażając  je kompleksowo w całej szkole.

5.  Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno  wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.

6.  Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych  tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 ZASADY PRACY HYBRYDOWEJ

Nauczanie hybrydowe to nauczanie, w którym wykorzystuje się różnorodne środowiska uczenia przez łączenie metod tradycyjnych z elementami e-learningu.  Za pośrednictwem aplikacji Discord, Microsoft Teams, Zoom, Skaype, Tablicy Scribblar oraz dziennika  elektronicznego Vulcan nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi w wyznaczonym do tego celu czasie. Prowadzą zajęcia na odległość, zamieszczają potrzebne materiały, treści zadań,  polecenia, komunikaty oraz przeprowadzają sprawdziany, prace klasowe.  Dzięki  aplikacjom nauczyciele mogą weryfikować wiedzę i umiejętności  zdobywane przez uczniów podczas hybrydowej formy kształcenia.

1. Dyrektor ma prawo zawiesić zajęcia wybranym grupom, klasom  w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie mieszane: na odległość i stacjonarne wg przygotowanego harmonogramu, zgodnie  z aktualnymi wytycznymi:  Rządu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

2. Kształcenie hybrydowe może dotyczyć organizowania zajęć lekcyjnych  w mniejszych grupach lub  tylko dla części klas  szkoły.

3. W przypadku realizowania modelu hybrydowego uczniów, rodziców i nauczycieli  obowiązują zarówno zasady ustalone dla stacjonarnego, jak i zdalnego trybu pracy szkoły.

ZASADY PRACY ZDALNEJ

Dyrektor ma prawo zawiesić zajęcia i wprowadzić kształcenie na odległość  wg przygotowanego harmonogramu lub obowiązującego planu lekcji zgodnie  z aktualnymi wytycznymi: Rządu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i organu prowadzącego szkołę.

Dyrektor  organizuje  kształcenie zdalne również dla ucznia/ów, których koleżanki i koledzy uczą się stacjonarnie, w przypadku, gdy dany uczeń:

- objęty jest kwarantanną,

- ma objawy chorób, które wykluczają jego uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych,

- jest przewlekle chory, ma opinię lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad  uczniem,

- posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i posiadających  opinię lekarza o  przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielami ze względu na obniżoną odporność bądź stan zdrowia utrudniający bezpośredni kontakt  z innymi osobami w okresie epidemii.

1. Narzędziami nauki zdalnej w Zespole Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka  - Jeziorańskiego  w Człuchowie są:  Discord, Microsoft Teams, Zoom, Skaype,Tablica Scribblar,  dziennik elektroniczny Vulcan. Za pośrednictwem tych narzędzi nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami/opiekunami  prawnymi w wyznaczonym do tego celu czasie. Prowadzą zajęcia na odległość, zamieszczają potrzebne materiały, treści zadań,  polecenia, komunikaty oraz przeprowadzają sprawdziany, prace klasowe.  Dzięki  aplikacjom nauczyciele mogą weryfikować wiedzę i umiejętności  zdobywane przez uczniów podczas nauki na odległość.

2. Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do codziennego weryfikowania  informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym. Dziennik ten stanowi  podstawowe źródło informacji i kontaktu pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami/opiekunami  prawnymi.

3. Podczas pracy zdalnej rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość usprawiedliwiania  nieobecności dziecka za pomocą wiadomości elektronicznej skierowanej do wychowawcy klasy, wysłanej z konta rodzicielskiego w dzienniku Vulcan lub poinformowanie poprzez inny ustalony z wychowawcą komunikator.

4. Zebrania i dni otwarte dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się przy użyciu Discorda lub platformy Microsoft Teams. 

5. Podczas zebrań rodzice/ prawni opiekunowie mogą konsultować się  z poszczególnymi nauczycielami. W celu umówienia  konsultacji rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić taką potrzebę nauczycielowi za  pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie lub poprosić o kontakt za pośrednictwem wychowawcy.

6. Udział uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. Uczestnictwo w lekcjach jest monitorowane  przez nauczycieli i wychowawców poprzez sprawdzanie obecności na poszczególnych  lekcjach, liczbę logowań oraz bieżącą pracę ucznia. Frekwencja sprawdzana jest na wszystkich  lekcjach, a przy materiałach wysyłanych online za obecność uznaje się otworzenie  wiadomości/pliku.

7. Każda klasa odbywa zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

8.  Lekcja zdalna trwa 40 min. Może zostać skrócona do 30 minut, jednak ostateczną decyzję o długości  trwania lekcji podejmuje Rada Pedagogiczna, uwzględniając uwagi Uczniów, Rodziców oraz własne spostrzeżenia dotyczące efektywności pracy.

9. Podczas pracy szkoły w trybie zdalnym nauczyciele zobowiązani są do uwzględniania zaleceń  zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach uczniów wydanych  przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz do respektowania zaleceń wynikających  z zaświadczeń lekarskich.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana poprzez wsparcie  pedagoga, nauczycieli przedmiotów i specjalistów  odbywa się przy zastosowaniu narzędzi: Discord, Microsoft Teams, Zoom, lub podczas stacjonarnych spotkań, we  współpracy z wychowawcą klasy. Wszystkie spotkania odbywające się w szkole, powinny  zostać wcześniej umówione telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

11. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zachęcani są do bieżącego kontaktu  z wychowawcą klasy, w celu monitorowania postępów ucznia oraz w tworzeniu adekwatnych  dostosowań edukacyjnych.

12. Na czas pracy zdalnej zachowane zostają zajęcia rewalidacyjne. Będą one realizowane  zgodnie z założeniami zawartymi w Indywidualnym Programie Terapeutyczno-Edukacyjnym  ucznia. Zajęcia te mogą odbywać się wymiennie w formie stacjonarnej i online.

13. Podczas pracy zdalnej nauczyciele mogą  modyfikować kolejność realizowania podstawy  programowej.  Rada Pedagogiczne może też podjąć decyzję o wprowadzeniu w planie lekcji zajęć samokształceniowych dla uczniów.

14. W okresie pracy zdalnej obowiązują Przedmiotowe Zasady Oceniania, które uwzględniają  specyfikę pracy zdalnej oraz zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Stosujemy zasadę wspierania i motywowania uczniów.

15. Wszelkie wątpliwości dotyczące formy, trybu lub treści nauczania uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni mogą na bieżąco konsultować z nauczycielami poszczególnych  przedmiotów oraz z wychowawcą klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego komunikatora wskazanego przez nauczyciela.

16. W przypadkach uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera i/lub Internetu, drogę komunikacji i realizacji nauczania na odległość określa wychowawca klasy.  Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  wychowawcy o wystąpieniu przeszkód w wypełnianiu obowiązku szkolnego.

17. Podczas pracy zdalnej nauczyciele, uczniowie i rodzice zobowiązani są do uwzględniania  przepisów wynikających z ustawy  RODO.

18. W trakcie zajęć realizowanych w formie online, zabronione jest nagrywanie i/lub fotografowanie  bez wiedzy i zgody prowadzącego oraz pozostałych uczestników lekcji.

19. Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, którym  zostały one udostępnione i nie powinny być rozpowszechniane w Internecie, chyba że  prowadzący wyrazi na to zgodę.

20. W lekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby należące do danej klasy lub grupy zajęciowej.  Zabrania się udostępniania linków do zajęć osobom postronnym.  

21. Raz w semestrze przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna przygotowana przez powołany  do tego zespół. Celem ankiety będzie analiza efektywności nauki w trybie zdalnym lub/i  hybrydowym oraz poprawa jakości kształcenia na odległość.

22. W okresie nauki zdalnej nauczyciele prowadzą konsultacje, przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Sposób i czas pracy ustalają indywidualnie z uczniami. 

Zasady pracy zdalnej i hybrydowej zostały przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej 26. października 2020 r.

 

Mirosława Podgórska – dyrektor szkoły.

Człuchów, 26.10.2020 r.

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40